سامانه آموزش از راه دور موسسه آموزش عالی شرق گلستان

گروه مدیریت

گروه مدیریت

مطالب الکترونیکی در قالب فایل های Pdf رشته های : مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه - مدیریت بانکی - مدیریت دولتی - مدیریت کسب و کارهای کوچک 

  

نام و نام خانوادگی

نام درس

شماره جلسه

فایل

 عبدالاحد شیخ

اصول و مبانی کارآفرینی

1-2-3-4

دریافت

 سید سامان مسعودی

سیستم خرید،انبارداری و توزیع

 1

دریافت

 سید سامان مسعودی

سیستم خرید،انبارداری و توزیع

 2

دریافت

 سید سامان مسعودی

سیستم خرید،انبارداری و توزیع

 3

دریافت

 سید سامان مسعودی

سیستم خرید،انبارداری و توزیع

 4

دریافت

 صدیقه عرب امیری

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 1

دریافت

 صدیقه عرب امیری

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 2

دریافت

 صدیقه عرب امیری

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

3

دریافت

 صدیقه عرب امیری

پول و بانک

3

دریافت

سید سامان مسعودی

 احکام در کسب و کار

1

دریافت

سید سامان مسعودی 

احکام در کسب و کار

2

دریافت

سید سامان مسعودی

احکام در کسب و کار

3

دریافت

سید سامان مسعودی

احکام در کسب و کار

4

دریافت

سعید بقائی روش شناسی پژوهش های کیفی 1 دریافت
سعید بقائی روش شناسی پژوهش های کیفی 2 دریافت
سعید بقائی روش شناسی پژوهش های کیفی 3 دریافت
سعید بقائی روش شناسی پژوهش های کیفی 4 دریافت
سعید بقائی مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1 دریافت
سعبد بقائی مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 دریافت
سعید بقائی مدیریت منابع انسانی پیشرفته 3 دریافت
سعید بقائی مدیریت منابع انسانی پیشرفته 4 دریافت
سعید بقائی اخلاق حرفه ای 1 دریافت
سعید بقائی اخلاق حرفه ای 2 دریافت
سعید بقائی اخلاق حرفه ای 3 دریافت
سعید بقائی اخلاق حرفه ای 4 دریافت
سعید بقائی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 1 دریافت
سعید بقائی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 2 دریافت
سعید بقائی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 3 دریافت
سعید بقائی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 4 دریافت
مایسا خوجم لی اقتصاد کلان 1 دریافت
مایسا خوجم لی اقتصاد کلان 2 دریافت
مایسا خوجم لی اقتصاد کلان 3 دریافت
مایسا خوجم لی اقتصاد کلان 4 دریافت
مایسا خوجم لی سازمان های پولی و مالی 1 دریافت
مایسا خوجم لی سازمان های پولی و مالی 2 دریافت
مایسا خوجم لی سازمان های پولی و مالی 3 دریافت
مایسا خوجم لی سازمان های پولی و مالی 4 دریافت
ابوالفضل اعلمی امور مالی بین الملل 1-2-3-4 دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری داخلی 2 1 دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری داخلی 2 2 دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری داخلی 2 3 دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری داخلی 2 4 دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری خارجی 1 1 دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری خارجی 1 2 دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری خارجی 1 3 دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری خارجی 1 4 دریافت
سعید بقائی مسئله یابی و حل مسئله 1 دریافت
سعید بقائی مسئله یابی و حل مسئله 2 دریافت
سعید بقائی مسئله یابی و حل مسئله 3 دریافت
سعید بقائی مسئله یابی و حل مسئله 4 دریافت
ابوالفضل توحیدی مبانی رفتار سازمانی 1 دریافت
ابوالفضل توحیدی مبانی رفتار سازمانی 2 دریافت
سولماز عبدالهی تجارت الکترونیک 1 دریافت
سولماز عبدالهی تجارت الکترونیک 2 دریافت
سولماز عبدالهی تجارت الکترونیک 3 دریافت
سولماز عبدالهی  تجارت الکترونیک 4 دریافت
سولماز عبدالهی مبانی مدیریت دولتی1و2 1 دریافت
سولماز عبدالهی مبانی مدیریت دولتی1و2 2 دریافت
سولماز عبدالهی مبانی مدیریت دولتی1و2 3 دریافت
سولماز عبدالهی مبانی مدیریت دولتی1و2 4 دریافت
سعید بقائی زبان تخصصی 3و4 1-2-3-4 دریافت
سعید بقائی زبان تخصصی کارشناسی ارشد 1-2-3-4 دریافت
سعید بقائی مبانی سازمان مدیریت 1-2-3-4 دریافت
سعید بقائی روش تحقیق در مدیریت 1-2-3-4 دریافت