سامانه آموزش از راه دور موسسه آموزش عالی شرق گلستان

گروه مدیریت

گروه مدیریت

مطالب الکترونیکی در قالب فایل های Pdf رشته های : مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه - مدیریت بانکی - مدیریت دولتی - مدیریت کسب و کارهای کوچک 

  

نام و نام خانوادگی

نام درس

شماره جلسه

فایل

 عبدالاحد شیخ

اصول و مبانی کارآفرینی

1-2-3-4

دریافت

عبدالاحد شیخ اصول و مبانی کارآفرینی 5-6-7-8 دریافت

سید سامان مسعودی

سیستم خرید،انبارداری و توزیع

 1

دریافت

سید سامان مسعودی

سیستم خرید،انبارداری و توزیع

 2

دریافت

سید سامان مسعودی

سیستم خرید،انبارداری و توزیع

 3

دریافت

سید سامان مسعودی

سیستم خرید،انبارداری و توزیع

 4

دریافت

سید سامان مسعودی سیستم خرید،انبارداری و توزیع 5-6-7-8 دریافت

صدیقه عرب امیری

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 1

دریافت

صدیقه عرب امیری

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 2

دریافت

صدیقه عرب امیری

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

3

دریافت

صدیقه عرب امیری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 4 دریافت
صدیقه عرب امیری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ادامه جلسه 4 دریافت
صدیقه عرب امیری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 5 دریافت
صدیقه عرب امیری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 7 دریافت
صدیقه عرب امیری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 8 دریافت
صدیقه عرب امیری پول و بانک 1 دریافت
صدیقه عرب امیری پول و بانک 2 دریافت

صدیقه عرب امیری

پول و بانک

3

دریافت

صدیقه عرب امیری پول و بانک 4 دریافت
صدیقه عرب امیری پول و بانک 5 دریافت
صدیقه عرب امیری پول و بانک 6 دریافت
صدیقه عرب امیری پول و بانک 7 دریافت
صدیقه عرب امیری پول و بانک 8 دریافت
صدیقه عرب امیری پول و بانک 9 دریافت
صدیقه عرب امیری پول و بانک 10 دریافت

سید سامان مسعودی

 احکام در کسب و کار

1

دریافت

سید سامان مسعودی 

احکام در کسب و کار

2

دریافت

سید سامان مسعودی

احکام در کسب و کار

3

دریافت

سید سامان مسعودی

احکام در کسب و کار

4

دریافت

سید سامان مسعودی احکام در کسب و کار 5-6-7-8 دریافت
سعید بقائی روش شناسی پژوهش های کیفی 1 دریافت
سعید بقائی روش شناسی پژوهش های کیفی 2 دریافت
سعید بقائی روش شناسی پژوهش های کیفی 3 دریافت
سعید بقائی روش شناسی پژوهش های کیفی 4 دریافت
سعید بقائی مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1 دریافت
سعبد بقائی مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 دریافت
سعید بقائی مدیریت منابع انسانی پیشرفته 3 دریافت
سعید بقائی مدیریت منابع انسانی پیشرفته 4 دریافت
سعید بقائی اخلاق حرفه ای 1 دریافت
سعید بقائی اخلاق حرفه ای 2 دریافت
سعید بقائی اخلاق حرفه ای 3 دریافت
سعید بقائی اخلاق حرفه ای 4 دریافت
سعید بقائی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 1 دریافت
سعید بقائی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 2 دریافت
سعید بقائی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 3 دریافت
سعید بقائی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 4 دریافت
مایسا خوجم لی اقتصاد کلان 1 دریافت
مایسا خوجم لی اقتصاد کلان 2 دریافت
مایسا خوجم لی اقتصاد کلان 3 دریافت
مایسا خوجم لی اقتصاد کلان 4 دریافت
مایسا خوجم لی سازمان های پولی و مالی 1 دریافت
مایسا خوجم لی سازمان های پولی و مالی 2 دریافت
مایسا خوجم لی سازمان های پولی و مالی 3 دریافت
مایسا خوجم لی سازمان های پولی و مالی 4 دریافت
مایسا خوجم لی سازمان های پولی و مالی 5-6-7-8 دریافت
ابوالفضل اعلمی امور مالی بین الملل کل ترم دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری داخلی 2 1 دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری داخلی 2 2 دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری داخلی 2 3 دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری داخلی 2 4 دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری خارجی 1 1 دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری خارجی 1 2 دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری خارجی 1 3 دریافت
حمیدرضا سمیعی بانکداری خارجی 1 4 دریافت
سعید بقائی مسئله یابی و حل مسئله 1 دریافت
سعید بقائی مسئله یابی و حل مسئله 2 دریافت
سعید بقائی مسئله یابی و حل مسئله 3 دریافت
سعید بقائی مسئله یابی و حل مسئله 4 دریافت
ابوالفضل توحیدی مبانی رفتار سازمانی 1 دریافت
ابوالفضل توحیدی مبانی رفتار سازمانی 2 دریافت
سولماز عبدالهی تجارت الکترونیک 1 دریافت
سولماز عبدالهی تجارت الکترونیک 2 دریافت
سولماز عبدالهی تجارت الکترونیک 3 دریافت
سولماز عبدالهی  تجارت الکترونیک 4 دریافت
سولماز عبدالهی  تجارت الکترونیک 5-6-7-8 دریافت
سولماز عبدالهی مبانی مدیریت دولتی1و2 1 دریافت
سولماز عبدالهی مبانی مدیریت دولتی1و2 2 دریافت
سولماز عبدالهی مبانی مدیریت دولتی1و2 3 دریافت
سولماز عبدالهی مبانی مدیریت دولتی1و2 4 دریافت
سولماز عبدالهی مبانی مدیریت دولتی1و2 5-6-7-8 دریافت
سعید بقائی زبان تخصصی 3و4 1-2-3-4 دریافت
سعید بقائی زبان تخصصی کارشناسی ارشد هشت جلسه دریافت
سعید بقائی مبانی سازمان مدیریت کل ترم دریافت
سعید بقائی روش تحقیق در مدیریت کل ترم دریافت
عبدالغنی رستگار نظریه های سازمان مدیریت 1 دریافت
عبدالغنی رستگار نظریه های سازمان مدیریت 2 دریافت
عبدالغنی رستگار نظریه های سازمان مدیریت 3 دریافت
مجتبی رنجبر آشنایی با قوانین کسب و کار کل ترم دریافت
مجتبی رنجبر مدیریت تحول کل ترم دریافت
سعید بقائی مدیریت منابع انسانی کل ترم دریافت
رامین باقری پژوهش عملیاتی 2 کل ترم دریافت
رامین باقری تحقیق در عملیات کل ترم دریافت
رامین باقری مدیریت استراتژیک پیشرفته کل ترم دریافت
رامین باقری مدیریت تبلیغات و برند کل ترم دریافت
رامین باقری مدیریت منابع انسانی کل ترم دریافت
احمد نخعی مقدم سیر اندیشه های سیاسی کل ترم دریافت
قربانعلی گنجی زبان تخصصی 1(مدیریت دولتی) کل ترم دریافت
قربانعلی گنجی توضیحات فایل صوتی دروس   دریافت
حسین گلچین اخلاق و احکام کسب و کار فایل صوتی دریافت