سامانه آموزش از راه دور موسسه آموزش عالی شرق گلستان

گروه حقوق

گروه حقوق

مطالب الکترونیکی در قالب فایل های Pdf رشته های حقوق ، فقه و حقوق اسلامی

نام و نام خانوادگی

نام درس

شماره جلسه

فایل

 فاطمه محمدی

اصول فقه  2

1

دریافت

 فاطمه محمدی

متون فقه 1

 1

دریافت

 فرحناز رحیمی

پیشگیری از جرم

1-2

دریافت

 فرحناز رحیمی پیشگیری از جرم 1-2-3-4-5 دریافت

سیده کیانا بنی کمالی

حقوق اساسی 2

1-2-3-4

دریافت

سیده کیانا بنی کمالی حقوق اساسی 2 5-6-7-8 دریافت

سیده کیانا بنی کمالی

حقوق بشر در اسلام

1-2-3-4

دریافت

سیده کیانا بنی کمالی حقوق بشر در اسلام 5-6-7-8 دریافت

سیده کیانا بنی کمالی

حقوق بین الملل خصوصی2

1-2-3-4

دریافت

سیده کیانا بنی کمالی حقوق بین الملل خصوصی2 5-6-7-8 دریافت

سیده کیانا بنی کمالی

حقوق بین الملل عمومی2

1-2-3-4

دریافت

سیده کیانا بنی کمالی حقوق بین الملل عمومی2 5-6-7-8 دریافت

 محمدصالح صادقلو

پزشکی قانونی

1-2-3-4

دریافت

 منیره بردی زاده

حقوق جزای عمومی 2

1-2-3-4

دریافت

منیره بردی زاده حقوق جزای عمومی 2 5-6-7-8 دریافت
سمیرا کاظمیان حقوق کیفری کودکان و نوجوانان 1 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق ثبت 1 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق ثبت  2 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق ثبت 3 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق ثبت 4 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق ثبت 5 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق ثبت 6 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق ثبت 7 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق ثبت 8 دریافت
سمیرا کاظمیان آئین دادرسی مدنی 2 1 دریافت
سمیرا کاظمیان آئین دادرسی مدنی 2 2 دریافت
سمیرا کاظمیان آئین دادرسی مدنی 2 3 دریافت
سمیرا کاظمیان آئین دادرسی مدنی 2 4 دریافت
سمیرا کاظمیان آئین دادرسی مدنی 2 5 دریافت
سمیرا کاظمیان آئین دادرسی مدنی 2 6 دریافت
سمیرا کاظمیان آئین دادرسی مدنی 2 7 دریافت
سمیرا کاظمیان آئین دادرسی مدنی 2 8 دریافت
محمود عالمی متون فقه 4 2-3-4-5 دریافت
محمود عالمی متون فقه 4 6-7-8-9 دریافت
نادر بردی زاده حقوق مالیه عمومی 1 دریافت
نادر بردی زاده حقوق مالیه عمومی 2 دریافت
نادر بردی زاده حقوق مالیه عمومی 3 دریافت
نادر بردی زاده حقوق مالیه عمومی 4 دریافت
نادر بردی زاده حقوق مالیه عمومی 5 دریافت
نادر بردی زاده حقوق مالیه عمومی 6 دریافت
فرحناز رحیمی حقوق و استاندارد 1-2 دریافت
رضا نجار فخرآباد حقوق و مقررات مدنی کل ترم دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق مدنی 4 1 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق مدنی 4 2 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق مدنی 4 3 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق مدنی 4 4 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق مدنی 4 5 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق مدنی 4 6 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق مدنی 4 7 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق مدنی 4 8 دریافت
محمدرضا شیخ آشنایی با فلسفه اسلامی 1-2-3-4 دریافت
محمدرضا شیخ آشنایی با فلسفه اسلامی 5-6-7-8 دریافت
محمدرضا شیخ فلسفه حقوق 1-2-3-4 دریافت
محمدرضا شیخ فلسفه حقوق 5-6-7-8 دریافت
محمدرضا شیخ متون فقه 3 1-2-3-4 دریافت
محمدرضا شیخ متون فقه 3 5-6-7-8 دریافت
محمدرضا شیخ قواعد فقه 2 1-2-3-4 دریافت
محمدرضا شیخ قواعد فقه 2 5-6-7-8 دریافت
محمود عالمی حقوق مالکیت فکری کل ترم دریافت
هادی کارگرفرد حقوق اداری 1 1 دریافت
هادی کارگرفرد حقوق اداری 1 2 دریافت
هادی کارگرفرد حقوق اداری 1 3 دریافت
هادی کارگرفرد حقوق اداری 1 4 دریافت
رمضانعلی کوه نشین حقوق ثبت اسناد و املاک کل ترم دریافت
بهداد گنجی حقوق مدنی 7 عقود معین کل ترم دریافت
بهداد گنجی حوق تجارت 4 ورشکستگی کل ترم دریافت
قربانعلی گنجی متون حقوقی(1) و حقوق خصوصی کل ترم دریافت
قربانعلی گنجی متون حقوقی (3) و حقوق عمومی کل ترم دریافت
قربانعلی گنجی توضیحات فایل های صوتی دروس   دریافت