سامانه آموزش از راه دور موسسه آموزش عالی شرق گلستان

گروه حقوق

گروه حقوق

مطالب الکترونیکی در قالب فایل های Pdf رشته های حقوق ، فقه و حقوق اسلامی

نام و نام خانوادگی

نام درس

شماره جلسه

فایل

 فاطمه محمدی

اصول فقه  2

1

دریافت

 فاطمه محمدی

متون فقه 1

 1

دریافت

 استاد رحیمی

پیشگیری از جرم

1-2

دریافت

سیده کیانا بنی کمالی

حقوق اساسی 2

1-2-3-4

دریافت

سیده کیانا بنی کمالی

حقوق بشر در اسلام

1-2-3-4

دریافت

سیده کیانا بنی کمالی

حقوق بین الملل خصوصی2

1-2-3-4

دریافت

سیده کیانا بنی کمالی

حقوق بین الملل عمومی2

1-2-3-4

دریافت

 محمدصالح صادقلو

پزشکی قانونی

1-2-3-4

دریافت

 منیره بردی زاده

حقوق جزای عمومی 2

1-2-3-4

دریافت

سمیرا کاظمیان حقوق کیفری کودکان و نوجوانان 1 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق ثبت 1 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق ثبت  2 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق ثبت 3 دریافت
عاطفه حاجی مراد خانی حقوق ثبت 4 دریافت