سامانه آموزش از راه دور موسسه آموزش عالی شرق گلستان

گروه حسابداری

گروه حسابداری

مطالب الکترونیکی در قالب فایل های Pdf گروه حسابداری

نام و نام خانوادگی

نام درس

شماره جلسه

فایل

 حسن صابری

بررسی موارد خاص

1-2-3-4

 دریافت

 مایسا خوجم لی

پول ، ارز و بانکداری

1

دریافت

مایسا خوجم لی

پول ، ارز و بانکداری

2

دریافت

مایسا خوجم لی

پول ، ارز و بانکداری

3

دریافت

مایسا خوجم لی

پول ، ارز و بانکداری

4

دریافت

 سلیل جعفری

حسابداری مدیریت پیشرفته با رویکرد استراتژیک

 1

دریافت

سلیل جعفری

حسابداری مدیریت پیشرفته با رویکرد استراتژیک

2

دریافت

سلیل جعفری

حسابداری مدیریت پیشرفته با رویکرد استراتژیک

3

دریافت

سلیل جعفری

حسابداری مدیریت پیشرفته با رویکرد استراتژیک

4

دریافت

سلیل جعفری

مدیریت مالی 1

1-2

دریافت

سلیل جعفری

مدیریت مالی 1

3-4

دریافت

سلیل جعفری

بهایابی 2

1

دریافت

سلیل جعفری

بهایابی 2

2

دریافت

سلیل جعفری بهایابی 2 3 دریافت
احمد عطایی قوجق مبانی حسابداری بخش عمومی 1-2-3-4 دریافت
امین صیادی حسابداری میانه 2 1 دریافت
امین صیادی حسابداری میانه 2 2 دریافت
امین صیادی حسابداری میانه 2 3 دریافت
عابدین برزگر خاندوزی اصول حسابرسی 2 1 دریافت
عابدین برزگر خاندوزی اصول حسابرسی 2 2 دریافت
عابدین برزگر خاندوزی اصول حسابرسی 2 3-4 دریافت
عابدین برزگر خاندوزی حسابداری پیشرفته 2 1-2-3-4 دریافت
محمد علیبگلی مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها 1-2-3-4 دریافت