سامانه آموزش از راه دور موسسه آموزش عالی شرق گلستان

گروه مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران

گروه مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران

مطالب الکترونیکی در قالب فایل های Pdf رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران

 

نام و نام خانوادگی

نام درس

شماره جلسه

فایل

قربان محمد پورمحمدی

نقشه برداری و عملیات

1

دریافت

قربان محمد پورمحمدی

 نقشه برداری و عملیات

 2

 دریافت

قربان محمد پورمحمدی

 نقشه برداری و عملیات

 3

 دریافت

قربان محمد پورمحمدی

 نقشه برداری و عملیات

 4

 دریافت

رضوان خرمالی 

 راهسازی

1

 دریافت

رضوان خرمالی 

 راهسازی

 2

 دریافت

رضوان خرمالی 

 راهسازی

 3

 دریافت

رضوان خرمالی

راهسازی

 4

 دریافت

امیر مومنی

اصول مدیریت ساخت

1

دریافت

امیر مومنی

اصول مدیریت ساخت

2

دریافت

امیر مومنی

اصول مدیریت ساخت

3

دریافت

امیر مومنی

اصول مدیریت ساخت

4

دریافت

محمد ساعدی

روش اجرای ساختمان

1-2-3-4

دریافت

مهدی محمدخانی مهندسی اینترنت 1-2-3-4 دریافت
امین زیوری مهندسی پی پیشرفته 1 دریافت
امین زیوری مهندسی پی پیشرفته 2 دریافت
امین زیوری مهندسی پی پیشرفته 3 دریافت
امین زیوری مهندسی پی پیشرفته 4 دریافت
امین زیوری ژئوتکنیک زیست محیطی 1-2-3-4 دریافت
امین زیوری سدهای خاکی 1-2-3-4 دریافت