سامانه آموزش از راه دور موسسه آموزش عالی شرق گلستان

گروه مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران

گروه مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران

مطالب الکترونیکی در قالب فایل های Pdf رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران

 

نام و نام خانوادگی

نام درس

شماره جلسه

فایل

قربان محمد پورمحمدی

نقشه برداری و عملیات

1

دریافت

قربان محمد پورمحمدی

 نقشه برداری و عملیات

 2

 دریافت

قربان محمد پورمحمدی

 نقشه برداری و عملیات

 3

 دریافت

قربان محمد پورمحمدی

 نقشه برداری و عملیات

 4

 دریافت

قربان محمد پورمحمدی نقشه برداری و عملیات 5-6-7-8 دریافت

رضوان خرمالی 

 راهسازی

1

 دریافت

رضوان خرمالی 

 راهسازی

 2

 دریافت

رضوان خرمالی 

 راهسازی

 3

 دریافت

رضوان خرمالی

راهسازی

 4

 دریافت

رضوان خرمالی راهسازی 5 دریافت
رضوان خرمالی راهسازی 6 دریافت
رضوان خرمالی راهسازی 7 دریافت
رضوان خرمالی راهسازی 8 دریافت

امیر مومنی

اصول مدیریت ساخت

1

دریافت

امیر مومنی

اصول مدیریت ساخت

2

دریافت

امیر مومنی

اصول مدیریت ساخت

3

دریافت

امیر مومنی

اصول مدیریت ساخت

4

دریافت

امیر مومنی اصول مدیریت ساخت 5 دریافت
امیر مومنی اصول مدیریت ساخت 6 دریافت
امیر مومنی اصول مدیریت ساخت 7 دریافت

محمد ساعدی

روش اجرای ساختمان

1-2-3-4

دریافت

محمد ساعدی روش اجرای ساختمان 5 دریافت
محمد ساعدی روش اجرای ساختمان 6 دریافت
محمد ساعدی روش اجرای ساختمان 7 دریافت
محمد ساعدی روش اجرای ساختمان 8 دریافت
مهدی محمدخانی مهندسی اینترنت 1-2-3-4 دریافت
امین زیوری مهندسی پی پیشرفته 1 دریافت
امین زیوری مهندسی پی پیشرفته 2 دریافت
امین زیوری مهندسی پی پیشرفته 3 دریافت
امین زیوری مهندسی پی پیشرفته 4 دریافت
امین زیوری مهندسی پی پیشرفته 5 دریافت
امین زیوری مهندسی پی پیشرفته 6 دریافت
امین زیوری مهندسی پی پیشرفته 7 دریافت
امین زیوری مهندسی پی پیشرفته 8 دریافت
امین زیوری ژئوتکنیک زیست محیطی 1-2-3-4 دریافت
امین زیوری ژئوتکنیک زیست محیطی 5-6-7-8 دریافت
امین زیوری سدهای خاکی 1-2-3-4 دریافت
امین زیوری سدهای خاکی 5-6-7-8 دریافت
امیررضا عبدالهی تکنولوژی بتن کل ترم دریافت
امیررضا عبدالهی مصالح ساختمانی و آزمایشگاه کل ترم دریافت
بهار پاشنگ طراحی الگوریتم کل ترم دریافت
بهار پاشنگ تحلیل و طراحی سیستم کل ترم دریافت