سامانه آموزش از راه دور موسسه آموزش عالی شرق گلستان

گروه روانشناسی و علوم تربیتی

گروه روانشناسی و علوم تربیتی

مطالب الکترونیکی در قالب فایل های Pdf رشته های روانشناسی و علوم تربیتی

نام و نام خانوادگی

نام درس

شماره جلسه

فایل

عبدالاحد شیخ

اصول و مبانی  ارتباط انسانی

 1-2-3-4

 دریافت

عبدالاحد شیخ اصول و مبانی  ارتباط انسانی 5-6-7-8 دریافت

منیره قاضی

روانشناسی یادگیری

 1

دریافت

منیره قاضی

روانشناسی یادگیری

2

دریافت

منیره قاضی

روانشناسی یادگیری

3

دریافت

منیره قاضی

روانشناسی یادگیری

4

دریافت

منیره قاضی روانشناسی یادگیری 5 دریافت
منیره قاضی روانشناسی یادگیری 6 دریافت
منیره قاضی روانشناسی یادگیری 7 دریافت
منیره قاضی روانشناسی یادگیری 8 دریافت

راضیه فتحی

مشاوره شغلی و حرفه ای

1

دریافت

راضیه فتحی

مشاوره شغلی و حرفه ای

2

دریافت

راضیه فتحی

مشاوره شغلی و حرفه ای

3

دریافت

راضیه فتحی

مشاوره شغلی و حرفه ای

4

دریافت

زهرا ابوالقاسمی

تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن

1

دریافت

زهرا ابوالقاسمی

تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن

 2

دریافت

زهرا ابوالقاسمی تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 3 دریافت
زهرا ابوالقاسمی تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 4 دریافت
زهرا ابوالقاسمی تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 5 دریافت
زهرا ابوالقاسمی تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 6 دریافت
زهرا ابوالقاسمی تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 7 دریافت
زهرا ابوالقاسمی تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 8 دریافت

طاهره مشمول

اختلال های رفتاری هیجانی

 1

دریافت

طاهره مشمول

اختلال های رفتاری هیجانی

2

دریافت

طاهره مشمول اختلال های رفتاری هیجانی 3 دریافت
طاهره مشمول اختلال های رفتاری هیجانی  4 دریافت
حسین مرسولی آموزش تفکر 1 دریافت
حسین مرسولی آموزش تفکر 2 دریافت
حسین مرسولی آموزش تفکر 3 دریافت
حسین مرسولی آموزش تفکر 4 دریافت
حسین مرسولی آموزش تفکر 5 دریافت
حسین مرسولی آموزش تفکر 6 دریافت
حسین مرسولی آموزش تفکر 7 دریافت
حسین مرسولی آموزش تفکر 8 دریافت
حسین مرسولی تربیت اخلاقی 1 دریافت
حسین مرسولی تربیت اخلاقی 2 دریافت
حسین مرسولی تربیت اخلاقی 3 دریافت
حسین مرسولی تربیت اخلاقی 4 دریافت
حسین مرسولی تربیت اخلاقی 5 دریافت
حسین مرسولی تربیت اخلاقی 6 دریافت
حسین مرسولی تربیت اخلاقی 7 دریافت
حسین مرسولی تربیت اخلاقی 8 دریافت
حسین خدری روش تدریس ریاضیات 1 دریافت
حسین خدری روش تدریس ریاضیات 2 دریافت
حسین خدری روش تدریس ریاضیات 3 دریافت
حسین خدری روش تدریس ریاضیات 4 دریافت
حسین خدری روش تدریس ریاضی 5 دریافت
حسین خدری روش تدریس ریاضی 6 دریافت
حسین خدری روش تدریس ریاضی 7 دریافت
حسین خدری روش تدریس ریاضی 8 دریافت
شراره سلیمانی روانشناسی عمومی 1-2-3-4 دریافت
حمیده توکلی روانشناسی شخصیت 1-2-3-4 دریافت
حمیده توکلی روانشناسی شخصیت 5-6-7-8 دریافت
سید حسن موسوی بهداشت مدارس 1 دریافت
سید حسن موسوی بهداشت مدارس 2 دریافت
سید حسن موسوی بهداشت مدارس 3 دریافت
سید حسن موسوی بهداشت مدارس 4 دریافت
سید حسن موسوی روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی 1 دریافت
سید حسن موسوی روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی 2 دریافت
سید حسن موسوی روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی 3 دریافت
عاطفه صیامی آموزش و پرورش پيش دبستاني 1-2-3-4 دریافت
عاطفه صیامی آموزش و پرورش پیش دبستانی 5-6-7-8 دریافت
محسن سلطانی محمدی روانشناسی اجتماعی کاربردی 1-2-3-4 دریافت
محسن سلطانی محمدی روانشناسی اجتماعی کاربردی 5-6-7-8 دریافت
محسن سلطانی محمدی روانشناسی سازمانی 1-2-3-4 دریافت
محسن سلطانی محمدی روانشناسی سازمانی 5-6-7-8 دریافت
آذر غفاری روانشناسی سلامت 1-2-3-4 دریافت
آذر غفاری روانشناسی سلامت 5-6-7-8 دریافت
عبدالکریم الهی مبانی و اصول تعلیم و تربیت 1 دریافت
عبدالکریم الهی مبانی و اصول تعلیم و تربیت 2 دریافت
عبدالکریم الهی مبانی و اصول تعلیم و تربیت 3 دریافت
عبدالکریم الهی مبانی و اصول تعلیم و تربیت 4 دریافت
عبدالکریم الهی مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5 دریافت
عبدالکریم الهی مبانی و اصول تعلیم و تربیت 6 دریافت
عبدالکریم الهی مبانی و اصول تعلیم و تربیت 7 دریافت
عبدالکریم الهی مبانی و اصول تعلیم و تربیت 8 دریافت
منیره شفاهی فیزیولوژی اعصاب و غدد کل ترم دریافت
منیره شفاهی نوروسایکولوژی کل ترم
دریافت
فائزه ذبیحی مبانی راهنمایی و مشاوره 1 دریافت
فائزه ذبیحی مبانی راهنمایی و مشاوره 2 دریافت
فائزه ذبیحی مبانی راهنمایی و مشاوره 3 دریافت
فائزه ذبیحی مبانی راهنمایی و مشاوره 4 دریافت
فائزه ذبیحی مبانی راهنمایی و مشاوره 5 دریافت
فائزه ذبیحی مبانی راهنمایی و مشاوره 6 دریافت
فائزه ذبیحی مبانی راهنمایی و مشاوره 7 دریافت
فائزه ذبیحی مبانی راهنمایی و مشاوره 8 دریافت
علی حسینائی آسیب شناسی روانی 1 1-2-3-4 دریافت
علی حسینائی آسیب شناسی روانی 1 5-6-7-8 دریافت
علی حسینائی نظریه شخصیت 1-2-3-4 دریافت
علی حسینائی نظریه شخصیت 5-6-7-8 دریافت
       
علی حسینائی روانشناسی تحولی 1 5-6-7-8 دریافت
       
مهدی نوری روانشناسی تربیتی 1 دریافت
مهدی نوری روانشناسی تربیتی 2 دریافت
مهدی نوری روانشناسی تربیتی 3 دریافت
مهدی نوری روانشناسی تربیتی 4 دریافت
مهدی نوری روانشناسی تربیتی 5 دریافت
مهدی نوری روانشناسی تربیتی 6 دریافت
مهدی نوری روانشناسی تربیتی 7 دریافت
مهدی نوری روانشناسی تربیتی 8 دریافت
مهدی نوری شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 1 دریافت
مهدی نوری شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 2 دریافت
مهدی نوری شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 3 دریافت
مهدی نوری شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 4 دریافت
مهدی نوری شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 5 دریافت
مهدی نوری شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 6 دریافت
مهدی نوری شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 7 دریافت
مهدی نوری شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 8 دریافت
شهره توفیقیان روانشناسی  و آموزش کودکان 1 دریافت
شهره توفیقیان روانشناسی و آموزش کودکان 2 دریافت
شهره توفیقیان روانشناسی و آموزش کودکان 3 دریافت
شهره توفیقیان روانشناسی و آموزش کودکان 4 دریافت
شهره توفیقیان روانشناسی و آموزش کودکان 5 دریافت
شهره توفیقیان روانشناسی و آموزش کودکان 6 دریافت
شهره توفیقیان روانشناسی و آموزش کودکان 7 دریافت
شهره توفیقیان روانشناسی و آموزش کودکان 8 دریافت
 شهره توفیقیان روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2 1 دریافت
 شهره توفیقیان روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2   2  دریافت
 شهره توفیقیان روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2   3  دریافت
 شهره توفیقیان روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2   4  دریافت
 شهره توفیقیان روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2   5  دریافت
 شهره توفیقیان روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2   6  دریافت
 شهره توفیقیان روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2   7  دریافت
 شهره توفیقیان روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2   8  دریافت
پرویز فرزانه نوخندان روش تحقیق کل ترم دریافت
مرضیه جعفریان انگیزش و هیجان 1-2-3-4 دریافت
مرضیه جعفریان انگیزش و هیجان 5 دریافت
مرضیه جعفریان انگیزش و هیجان 6 دریافت
مرضیه جعفریان انگیزش و هیجان 7 دریافت
مرضیه جعفریان انگیزش و هیجان 8 دریافت
راحله مظهری تعلیم و تربیت اسلامی 1 دریافت
راحله مظهری تعلیم و تربیت اسلامی 2 دریافت
راحله مظهری تعلیم و تربیت اسلامی 3 دریافت
راحله مظهری تعلیم و تربیت اسلامی 4 دریافت
راحله مظهری تعلیم و تربیت اسلامی 5 دریافت
علی بیانی مبانی جامعه شناسی کل ترم دریافت
ناهید کمیلی بهداشت  و محیط زیست کل ترم دریافت
محسن سلطانی محمدی روانشناسی تجربی کل ترم دریافت
قربانعلی گنجی متون روانشناسی 2 کل ترم دریافت
قربانعلی گنجی توضیحات فایل صوتی دروس   دریافت
قربانعلی گنجی سوالات درس روش شناسی(بخش اول)   دریافت
قربانعلی گنجی سوالات درس روش شناسی(بخش دوم)   دریافت
قربانعلی گنجی سوالات درس روش شناسی(بخش سوم)   دریافت
معصومه مرتضوی مباحث اساسی در روانشناسی 2 9 جلسه دریافت