سامانه آموزش از راه دور موسسه آموزش عالی شرق گلستان

گروه روانشناسی و علوم تربیتی

گروه روانشناسی و علوم تربیتی

مطالب الکترونیکی در قالب فایل های Pdf رشته های روانشناسی و علوم تربیتی

نام و نام خانوادگی

نام درس

شماره جلسه

فایل

 عبدالاحد شیخ

اصول و مبانی  ارتباط انسانی

 1-2-3-4

 دریافت

 منیره قاضی

روانشناسی یادگیری

 1

دریافت

منیره قاضی

روانشناسی یادگیری

2

دریافت

منیره قاضی

روانشناسی یادگیری

3

دریافت

منیره قاضی

روانشناسی یادگیری

4

دریافت

راضیه فتحی

مشاوره شغلی و حرفه ای

1

دریافت

راضیه فتحی

مشاوره شغلی و حرفه ای

2

دریافت

راضیه فتحی

مشاوره شغلی و حرفه ای

3

دریافت

راضیه فتحی

مشاوره شغلی و حرفه ای

4

دریافت

 زهرا ابوالقاسمی

تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن

3

دریافت

زهرا ابوالقاسمی

تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن

 4

دریافت

زهرا ابوالقاسمی تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 5 دریافت
زهرا ابوالقاسمی تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 6 دریافت

طاهره مشمول

اختلال های رفتاری هیجانی

 1

دریافت

طاهره مشمول

اختلال های رفتاری هیجانی

2

دریافت

طاهره مشمول اختلال های رفتاری هیجانی 3 دریافت
طاهره مشمول اختلال های رفتاری هیجانی  4 دریافت
حسین مرسولی آموزش تفکر 1 دریافت
حسین مرسولی آموزش تفکر 2 دریافت
حسین مرسولی آموزش تفکر 3 دریافت
حسین مرسولی آموزش تفکر 4 دریافت
حسین مرسولی تربیت اخلاقی 1 دریافت
حسین مرسولی تربیت اخلاقی 2 دریافت
حسین مرسولی تربیت اخلاقی 3 دریافت
حسین مرسولی تربیت اخلاقی 4 دریافت
حسین خدری روش تدریس ریاضیات 1 دریافت
حسین خدری روش تدریس ریاضیات 2 دریافت
حسین خدری روش تدریس ریاضیات 3 دریافت
حسین خدری روش تدریس ریاضیات 4 دریافت
شراره سلیمانی روانشناسی عمومی 1-2-3-4 دریافت
حمیده توکلی روانشناسی شخصیت 1-2 دریافت
سید حسن موسوی بهداشت مدارس 1 دریافت
سید حسن موسوی بهداشت مدارس 2 دریافت
سید حسن موسوی بهداشت مدارس 3 دریافت
سید حسن موسوی بهداشت مدارس 4 دریافت
سید حسن موسوی روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی 1 دریافت
سید حسن موسوی روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی 2 دریافت
سید حسن موسوی روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی 3 دریافت
عاطفه صیامی آموزش و پرورش پيش دبستاني 1-2-3-4 دریافت
محسن سلطانی محمدی روانشناسی اجتماعی کاربردی 1-2-3-4 دریافت
محسن سلطانی محمدی روانشناسی سازمانی 1-2-3-4 دریافت
آذر غفاری روانشناسی سلامت 1-2-3-4 دریافت
عبدالکریم الهی مبانی و اصول تعلیم و تربیت 1 دریافت
عبدالکریم الهی مبانی و اصول تعلیم و تربیت 2 دریافت
عبدالکریم الهی مبانی و اصول تعلیم و تربیت 3 دریافت
عبدالکریم الهی مبانی و اصول تعلیم و تربیت 4 دریافت
منیره شفاهی فیزیولوژی اعصاب و غدد 1 دریافت
منیره شفاهی فیزیولوژی اعصاب و غدد 2 دریافت
منیره شفاهی فیزیولوژی اعصاب و غدد 3 دریافت
منیره شفاهی علوم اعصاب شناختی 1 دریافت
منیره شفاهی علوم اعصاب شناختی 2 دریافت
منیره شفاهی علوم اعصاب شناختی 3 دریافت
منیره شفاهی علوم اعصاب شناختی 4 دریافت
فائزه ذبیحی مبانی راهنمایی و مشاوره 1 دریافت
فائزه ذبیحی مبانی راهنمایی و مشاوره 2 دریافت
علی حسینائی آسیب شناسی روانی 1 1-2-3-4 دریافت
علی حسینائی نظریه شخصیت 1-2-3-4 دریافت
مهدی نوری روانشناسی تربیتی 1 دریافت
مهدی نوری روانشناسی تربیتی 2 دریافت
مهدی نوری شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 1 دریافت
مهدی نوری شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 2 دریافت