سامانه آموزش از راه دور موسسه آموزش عالی شرق گلستان

گروه دروس عمومی

گروه دروس عمومی

مطالب الکترونیکی در قالب فایل های Pdf دروس ریاضی ، آمار(عمومی و اختصاصی رشته ها) ، اخلاق ، زبان و ...

نام و نام خانوادگی

نام درس

شماره جلسه

فایل

کوه نشین

تربیت بدنی 2

-

دریافت

عبدالاحد شیخ

آمار و کاربرد آن در مدیریت

1-2-3-4

دریافت

لعیا بنی عامری

زبان انگلیسی

1

دریافت

لعیا بنی عامری

زبان انگلیسی

2

دریافت

لعیا بنی عامری

زبان انگلیسی

3

دریافت

لعیا بنی عامری

زبان انگلیسی

4

دریافت

رضا میرعرب رضی

انقلاب اسلامی

کل ترم

دریافت

رضا میرعرب رضی

دفاع مقدس

کل ترم

دریافت

 رویا جفائی

ریاضی پایه(1)

1-2-3-4

دریافت