سامانه آموزش از راه دور موسسه آموزش عالی شرق گلستان

گروه دروس عمومی

گروه دروس عمومی

مطالب الکترونیکی در قالب فایل های Pdf دروس ریاضی ، آمار(عمومی و اختصاصی رشته ها) ، اخلاق ، زبان و ...

نام و نام خانوادگی

نام درس

شماره جلسه

فایل

کوه نشین-فاطمه خرمی

تربیت بدنی 2

-

دریافت

عبدالاحد شیخ

آمار و کاربرد آن در مدیریت

1-2-3-4

دریافت

عبدالاحد شیخ آمار و کاربرد آن در مدیریت 5-6-7-8 دریافت

لعیا بنی عامری

زبان انگلیسی

1

دریافت

لعیا بنی عامری

زبان انگلیسی

2

دریافت

لعیا بنی عامری

زبان انگلیسی

3

دریافت

لعیا بنی عامری

زبان انگلیسی

4

دریافت

لعیا بنی عامری زبان انگلیسی 5 دریافت
لعیا بنی عامری زبان انگلیسی 6 دریافت
لعیا بنی عامری زبان انگلیسی 7 دریافت
لعیا بنی عامری زبان انگلیسی 8 دریافت

رضا میرعرب رضی

انقلاب اسلامی

کل ترم

دریافت

 رویا جفائی

ریاضی پایه(1)

1-2-3-4

دریافت

رویا جفائی ریاضی پایه(1) 5-6-7-8 دریافت

ایلناز شریفی

آمار 1

کل ترم

دریافت

ایلناز شریفی ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2 1-2-3-4 دریافت

بابا زندی

تاریخ اسلام

1-2-3-4

دریافت

بابا زندی

تاریخ اسلام

5-6-7-8

دریافت

علی جفائی نوده

اخلاق و تربیت اسلامی 1 دریافت
علی جفائی نوده اخلاق و تربیت اسلامی 2 دریافت
علی جفائی نوده اخلاق و تربیت اسلامی 3 دریافت
علی جفائی نوده اخلاق و تربیت اسلامی 4 دریافت
علی جفائی نوده اخلاق و تربیت اسلامی 5 دریافت
علی جفائی نوده اخلاق و تربیت اسلامی 6 دریافت
علی جفائی نوده اخلاق و تربیت اسلامی 7 دریافت
علی جفائی نوده اخلاق و تربیت اسلامی 8 دریافت
علی جفائی نوده اندیشه اسلامی 2 1 دریافت
علی جفائی نوده اندیشه اسلامی 2 2 دریافت
علی جفائی نوده اندیشه اسلامی 2 3 دریافت
علی جفائی نوده اندیشه اسلامی 2 4 دریافت
علی جفائی نوده اندیشه اسلامی 2 5 دریافت
علی جفائی نوده اندیشه اسلامی 2 6 دریافت
علی جفائی نوده اندیشه اسلامی 2 7 دریافت
علی جفائی نوده اندیشه اسلامی 2 8 دریافت
رضا چنگیزی آشتیانی زبان فارسی کل ترم دریافت
ناهید کمیلی دانش خانواده و جمعیت کل ترم دریافت
رضا میرعرب رضی آشنایی با دفاع مقدس کل ترم دریافت
ناهید کمیلی مهارت زندگی کل ترم دریافت