سامانه آموزش از راه دور موسسه آموزش عالی شرق گلستان

گروه زبان انگلیسی

مطالب الکترونیکی در قالب فایل های Pdf گروه زبان انگلیسی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

نام و نام خانوادگی

نام درس

شماره جلسه

فایل

شیما رضائی

دستور نگارش 2

1

 دریافت

شیما رضائی

دستور نگارش 2

2

دریافت

شیما رضائی

دستور نگارش 2

3

دریافت

شیما رضائی

دستور نگارش 2

4

دریافت

شیما رضائی دستور نگارش 2 5 دریافت
شیما رضائی دستور نگارش 2 6 دریافت
شیما رضائی دستور نگارش 2 7 دریافت
شیما رضائی دستور نگارش 2 8 دریافت

شیما رضائی

روش تدریس زبان انگلیسی 1

1

دریافت

شیما رضائی روش تدریس زبان انگلیسی 1 2 دریافت
شیما رضائی روش تدریس زبان انگلیسی 1 3 دریافت
شیما رضائی روش تدریس زبان انگلیسی 1 4 دریافت
 شیما رضائی روش تدریس زبان انگلیسی 1  5 دریافت
 شیما رضائی  روش تدریس زبان انگلیسی 1 6  دریافت
 شیما رضائی روش تدریس زبان انگلیسی 1  7  دریافت
 شیما رضائی روش تدریس زبان انگلیسی 1  8  دریافت
شیما رضائی بررسی کتب زبان انگلیسی دوره راهنمایی 1 دریافت
شیما رضائی بررسی کتب زبان انگلیسی دوره راهنمایی 2 دریافت
شیما رضائی بررسی کتب زبان انگلیسی دوره راهنمایی 3 دریافت
شیما رضائی بررسی کتب زبان انگلیسی دوره راهنمایی 4 دریافت
 شیما رضائی  بررسی کتب زبان انگلیسی دوره راهنمایی 5 دریافت
 شیما رضائی بررسی کتب زبان انگلیسی دوره راهنمایی  6 دریافت
 شیما رضائی بررسی کتب زبان انگلیسی دوره راهنمایی  7  دریافت
 شیما رضائی بررسی کتب زبان انگلیسی دوره راهنمایی  8  دریافت
اعظم مسعودی کلیات زبان شناسی 1 1-2-3-4 دریافت
اعظم مسعودی ارزشیابی زبان انگلیسی 1-2 دریافت
اعظم مسعودی مهارت مطالعه زبان 1-2-3-4 دریافت
اعظم مسعودی نگارش 2 1-2-3-4 دریافت