ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت در مؤسسه

1

قربانعلی گنجی

رئیس مؤسسه

2

حسین گلچینی

عضو

3

علی اصغر بیانی

عضو

4

محمدمهدی ابراهیمی

نماینده

5

محمدرضا بهلول

عضو

6

علی اکبر عرب ابوئی

عضو

7

ناهید کمیلی

عضو

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

مسئولیت در مؤسسه

1

محمدمهدی ابراهیمی

دکترا

ریاضی

استاد

نماینده مؤسسه

2

قربانعلی گنجی

دکترا

علوم سیاسی

استادیار

عضو هیئت مؤسس

3

محمدرضا بهلول

کارشناسی ارشد

فلسفه

مربی

عضو هیئت مؤسس

4

علی ستاریان

دکترا

درخت شناسی

استادیار

عضو هیئت امنا

5

محمدباقر خرمشاد

دکترا

علوم سیاسی

دانشیار

عضو هیئت امنا

6

قربانعلی وطنی

دکترا

مهندسی پتروشیمی

دانشیار

عضو هیئت امنا

7

فرهاد یغمایی

دکترا

ریاضی

استادیار

نماینده وزیر در هیئت امنا

8

محمدحسن منتظری

فوق لیسانس

مدیریت دولتی

مربی

نمابنده استانداری در هیئت امنا

 

 

dovam