موسسه آموزش عالی شرق گلستان

 

 

موسسه آموزش عالی شرق گلستان

 

رشته های مصوب موسسه آموزش عالی شرق گلستان به شرح ذیل می باشد : 

 

 

کارشناسی ارشد : 

 

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی (جدید)(برای اولین بار در استان گلستان)

 روانشناسی عمومی

حسابداری - حسابداری مدیریت

حسابداری - حسابداری

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

مدیریت بازرگانی-استراتژیک ( برای اولین بار در استان گلستان)

 

 

 

کارشناسی پیوسته : 

 

مدیریت دولتی(کارشناسی پیوسته)

 مهندسی کامپیوتر(کارشناسی پیوسته)

 روانشناسی(کارشناسی پیوسته)

 فقه و حقوق اسلامی(کارشناسی پیوسته)

 حسابداری(کارشناسی پیوسته)

 مدیریت بیمه(کارشناسی پیوسته)

 مدیریت بازرگانی(کارشناسی پیوسته)

 مدیریت بانکی(کارشناسی پیوسته)

 مهندسی عمران(کارشناسی پیوسته)

 

 

کارشناسی ناپیوسته

 

 آموزش و پرورش ابتدایی(کارشناسی ناپیوسته)(تنها موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی در استان گلستان)(طرح ویژه برای معلمان)

مهندسی اجرایی عمران(مهندسی تکنولوژی عمران -عمران)(کارشناسی ناپیوسته)

 مهندسی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)

 حسابداری(کارشناسی ناپیوسته)

 مدیریت بازرگانی(کارشناسی ناپیوسته)

 مدیریت بیمه(کارشناسی ناپیوسته)

 مدیریت صنعتی(کارشناسی ناپیوسته)

 مدیریت جهانگردی(کارشناسی ناپیوسته)

 مترجمی زبان انگلیسی(کارشناسی ناپیوسته)

 آموزش زبان انگلیسی(کارشناسی ناپیوسته)

 

 

 

کاردانی

 

صنایع(گرایش ایمنی)

 مدیریت بازرگانی

 حسابداری

 امور بیمه

 نرم افزار کامپیوتر

 امور بانکی

 امورمالی و مالیاتی

 آموزش زبان انگلیسی

 

 

کاردانی فنی و حرفه ای(دیپلم هنرستان)

 

 حسابداری بازرگانی

 نرم افزار کامپیوتر