برنامه کاری موسسه آموزش عالی شرق گلستان در تابستان 1396

al

 

بنابر تصمیم استانداری محترم استان گلستان و همچنین هیئت رئیسه موسسه ، ساعت کاری این موسسه از تاریخ 13/04/1396  تا تاریخ 1/06/1396 از ساعت 7 صبح لغایت 13:30 می باشد .

همچنین از تاریخ یکم لغایت 15 مردادماه دانشگاه به صورت کامل تعطیل می باشد و هیچگونه فعالیتی به صورت حضوری در این ایام انجام نخواهد شد.

دقت نمایید سامانه آموزشی در این ایام فعال خواهد بود و دانشجویان می توانند فعالیت هایی که لازم به پاسخگویی پرسنل و کارکنان نداشته باشد را از طریق سامانه آموزشی انجام دهند .