فرم های پروپوزال و پایان نامه

قابل توجه دانشجویان محترم:
دانشجویان موظف هستند جهت تصویب موضوع پروپوزال و تصویب نهایی پروپوزال خود کلیه فرم های ذیل را مرحله به مرحله تکمیل نمایند و به امضاهای ذیل هر فرم برسانند.

 

دانشجویان محترم توجه داشته باشند می بایست کلیه فرم های ذیل را تایپ شده تحویل نمایند. جهت سهولت شما دانشجویان محترم فونتهای مورد نیاز فرم های ذیل نیز جهت دانلود قرار داده شده است.

 

  دانلود فونت های مورد نیاز  

 

  فرم خام ارائه پروپوزال  

 

  فرم شماره 1  

 

  فرم شماره 4  

 

  نحوه نگارش پایان نامه