اعضای هیئت موسس

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت در مؤسسه

1

قربانعلی گنجی

رئیس مؤسسه

2

حسین گلچینی

عضو

3

علی اصغر بیانی

عضو

4

محمدمهدی ابراهیمی

نماینده

5

محمدرضا بهلول

عضو

6

علی اکبر عرب ابوئی

عضو

7

ناهید کمیلی

عضو