فرم های پروپوزال و پایان نامه

قابل توجه دانشجويان محترم:
دانشجويان موظف هستند جهت تصويب موضوع پروپوزال و تصويب نهايي پروپوزال خود کليه فرم هاي ذيل را مرحله به مرحله تکميل نمايند و به امضاهاي ذيل هر فرم برسانند.

 

دانشجويان محترم توجه داشته باشند مي بايست کليه فرم هاي ذيل را تايپ شده تحويل نمايند. جهت سهولت شما دانشجويان محترم فونتهاي مورد نياز فرم هاي ذيل نيز جهت دانلود قرار داده شده است.

 

  دانلود فونت هاي مورد نياز  

 

  فرم خام ارائه پروپوزال  

 

  راهنماي دريافت عدم تکرار از سايت ايرانداک

 

  فرم شماره 1  

 

  تاييد اتمام پايان نامه و تقاضاي تشکيل جلسه دفاع - فرم شماره 6  

 

  انصراف از مقاله - فرم شماره 8  

 

  تعهدنامه اصالت پايان نامه - فرم شماره 9  

 

  تسويه حساب پيش از دفاع پايان نامه - فرم شماره 11  

 

  اصلاح پايان نامه - فرم شماره 15  

 

  تحويل پايان نامه - فرم شماره 16  

 

  نکاتي در خصوص نگارش پايان نامه  

 

  نحوه نگارش پايان نامه  

 

  نحوه ثبت پايان نامه در سايت ايرانداک